Statut

ROZDZIAŁ I
Postanowienie ogólne
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Demokracji ERWIN”, zwane w dalszych postanowieniach statutu Stowarzyszeniem ERWIN.
§ 2
Terenem działania Stowarzyszenia ERWIN jest obszar Rzeczpospolitej Polski, a siedzibą – miasto Ostrowiec Świętokrzyski.
§ 3
Stowarzyszenie ERWIN jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§ 4
Stowarzyszenie ERWIN może być członkiem związków stowarzyszeń krajowych i zagranicznych organizacji.
§ 5
Stowarzyszenie ERWIN używa pieczęci okrągłej z napisem na otoku – STOWARZYSZENIE NA RZECZ POSTĘPU DEMOKRACJI „ERWIN”.
§ 6
1. Stowarzyszenie ERWIN może posiadać odznakę członkowską na podstawie obowiązujących przepisów.
2. Stowarzyszenie ERWIN może ustanowić i po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń nadawać odznakę honorową.
§ 7
Stowarzyszenie ERWIN działa w oparciu o pracę społeczną swoich członków. Do wykonania swoich zadań statutowych może zatrudnić pracowników najemnych.
§ 8
Stowarzyszenie ERWIN może powołać oddziały terenowe według zasad określonych w niniejszym statucie.
§ 9
Celami Stowarzyszenia ERWIN jest wspieranie:
1. demokracji;
2. oświaty, nauki i edukacji;
3. równouprawnienia kobiet, mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych;
4. przedsiębiorczości (szczególnie w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw);
5. zatrudnienia i aktywizacji osób bezrobotnych;
6. integracji europejskiej i współpracy między społecznościami europejskimi;
7. rozwoju sektora pozarządowego i wolontariatu.
Cele te mają za zadanie:
– pełny rozwój w/w zagadnień według moralno – etycznych norm przyjętych w krajach o demokracji dojrzałej,
– pozytywny wpływ demokracji na jednostkę w społeczeństwie i na życie gospodarcze w kraju.
§ 10
Cele określone w paragrafie 9 Stowarzyszenie ERWIN realizuje przez:
1. pomoc organizacjom samorządu lokalnego, przedsiębiorcom, instytucjom i organizacjom pozarządowym w ujęciu demokracji i demokratycznego sprawowania władzy, jako nie cel w sobie, lecz narzędzie osiągnięcia konkretnych korzyści dla obywateli, jako sposób zwiększenia wydajności pracy na zasadzie wolnego wyboru swojej pozycji w społeczeństwie oraz pomoc jednostce w orientacji na wolnym rynku pracy, wykształcenie i ukształtowanie samodzielnego sposobu przetrwania w warunkach demokracji,
2. organizowanie i prowadzenie punktów informacyjnych dla instytucji zainteresowanych wprowadzeniem w życie demokracji, klubów dyskusyjnych,
3. prowadzenie, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń, ośrodków kształceniowych i kursów,
4. prowadzenie wykładów, szkoleń i dyskusji dotyczących rozwoju demokracji, oświaty, nauki, edukacji, równouprawnienia mężczyzn i kobiet oraz osób niepełnosprawnych, przedsiębiorczości, zatrudnienia i aktywizacji osób bezrobotnych, integracji europejskiej i współpracy między społecznościami europejskimi oraz rozwoju sektora pozarządowego i wolontariatu,
5. współpracę ze wszystkimi instytucjami i organizacjami zajmującymi się zagadnieniami wymienionymi w ust. 4 paragrafu niniejszego,
6. produkcja programów i filmów edukacyjnych,
7. wspieranie organizacyjnych i finansowych działań zmierzających do rozwoju demokracji, szczególnie w sytuacjach zagrożonych patologiami społecznymi,
8. współdziałanie z innymi stowarzyszeniami, instytucjami i innymi jednostkami organizacyjnymi zainteresowanymi podobną problematyką,
9. wykonywanie zadań zleconych przez organy i instytucje państwowe, spółdzielcze, inne jednostki organizacyjne w zakresie działań statutowych Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ II
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 11
Członkowie Stowarzyszenia ERWIN dzielą się na:
– zwyczajnych,
– wspierających,
– honorowych.
§ 12
1. Członkiem Stowarzyszenia ERWIN może być każdy pełnoletni obywatel polski, który:
a. zgłosił pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia ERWIN,
b. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
c. akceptuje cele Stowarzyszenia ERWIN zawarte w statucie i pragnie przyczynić się do realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia,
d. posiada rekomendację dwóch członków zwyczajnych.
2. Na podstawie uchwały Zarządu Głównego, członkiem Stowarzyszenia ERWIN mogą zostać również obcokrajowcy.
3. Przyjmowanie i skreślenie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego.
§ 13
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ERWIN ma prawo:
1. czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia,
2. noszenia odznaki Stowarzyszenia,
3. korzystania z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia,
4. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
§ 14
Członkowie Stowarzyszenia ERWIN mają obowiązek:
1. aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia,
2. przestrzegania postanowień statutu, regulaminu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
3. propagowanie haseł i idei Stowarzyszenia ERWIN oraz zjednywaniu mu członków i sympatyków,
4. regularnego płacenia składek członkowskich.
§ 15
Członkostwo wygasa przez:
1. dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia ERWIN,
2. skreślenie z listy uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia z powodu nie płacenia składek członkowskich, przez okres trzech miesięcy, po pisemnym upomnieniu z podaniem terminu uregulowania składek,
3. wykluczenie prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,
4. skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę utraty praw publicznych, bądź za czyn z niskich pobudek,
5. śmierć członka.
§ 16
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia ERWIN może być osoba fizyczna, która dla poparcia działalności Stowarzyszenia zdeklaruje stałą składkę.
2. Członkowie wspierający, działający w Stowarzyszeniu ERWIN, na Walnym Zgromadzeniu mają głos doradczy, a także mogą w tym czasie składać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
3. Przyjmowanie i skreślenie z listy członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego.
§ 17
1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnieniu celów Stowarzyszenia ERWIN. Otrzymuje ona odznakę honorową Stowarzyszenia.
2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Członkowie honorowi – obywatele polscy mają wszystkie prawa członków zwyczajnych, a ponadto są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.
4. Członkowie honorowi – cudzoziemcy mają wszelkie prawa członków zwyczajnych za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.


ROZDZIAŁ III
Władze Stowarzyszenia ERWIN
§ 18
1. Naczelnymi władzami Stowarzyszenia ERWIN są:
a. Walne Zgromadzenie,
b. Zarząd Główny,
c. Komisja Rewizyjna,
d. Sąd Koleżeński.
2. Kadencja władz Stowarzyszenia ERWIN trwa trzy lata.
Walne Zgromadzenie
§ 19
Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia ERWIN, może ono być zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 20
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
1. uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia ERWIN;
2. ocena działalności Stowarzyszenia ERWIN;
3. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego;
4. podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu;
5. uchwalanie zmian statutu;
6. wybór Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego;
7. ustalania wysokości składek członkowskich;
8. zatwierdzenie regulaminu pracy Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego;
9. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązywania Stowarzyszenia ERWIN;
10. podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia;
11. nadawanie odznak honorowych.
§ 21
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny co trzy lata.
2. Pisemne zawiadomienie z podaniem miejsca, terminu, porządku obrad każdego Walnego Zgromadzenia przysyła Zarząd Stowarzyszenia członkom co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
§ 22
Walne Zgromadzenie władne jest do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania, w drugim terminie – bez względu na ilość członków.
§ 23
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Wybór władz Stowarzyszenia ERWIN odbywa się w głosowaniu tajnym. Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą zwykłą większością głosów, może zarządzić głosowanie tajnie w pozostałych sprawach.
§ 24
W walnym Zgromadzeniu udział biorą:
1. z głosem decydującym członkowie Stowarzyszenia ERWIN;
2. z głosem doradczym zaproszeni goście.
§ 25
1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Główny:
a. na podstawie uchwały Zarządu Głównego,
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
2. Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania lub podjęcia uchwały. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.
Zarząd Główny
§ 26
1. Zarząd Główny Stowarzyszenia ERWIN wybierany jest w głosowaniu tajnym w wyborach bezpośrednich i składa się od 3 do 7 członków, w tym z Przewodniczącego, dwóch Vice – Przewodniczących, Sekretarza, Skarbnika oraz członków.
2. Wybór Przewodniczącego spośród członków Zarządu Głównego dokonuje Walne Zgromadzenie, a w pozostałym zakresie Zarząd Główny konstytuuje się najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wyborów.
3. W razie ustąpienia któregokolwiek z członków Zarządu Głównego, w czasie trwania kadencji, Zarządowi Głównemu przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych w stosunku do reszty Zarządu Głównego nie może przekraczać 1/3 członków pochodzących z wyboru.
§ 27
1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
a. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia;
b. ustalanie planów działalności, budżetu Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania;
c. powoływanie Rady Merytorycznej;
d. powoływanie Rady Gospodarczej;
e. powoływanie Przewodniczącego Rady Merytorycznej i Gospodarczej;
f. podejmowanie decyzji w przedmiocie zatrudnienia urzędujących członków Zarządu Głównego;
g. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
h. zwoływanie Walnych Zgromadzeń;
i. przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia;
j. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia;
k. podejmowanie uchwał w sprawach Stowarzyszenia ERWIN nie należących do właściwości innych władz;
l. zatwierdzenie planów finansowych Oddziałów Terenowych oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania;
m. podejmowanie decyzji o utworzeniu lub wstąpieniu do Związków, Stowarzyszeń itd.;
n. powoływanie wyodrębnionych jednostek merytorycznych i zespołów do realizacji zadań statutowych, własnych i zleconych, z możliwością prowadzenia przez wymienione struktury odrębnej dokumentacji księgowo – finansowej.
2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia ERWIN upoważniony jest Zarząd Główny
A. Czynności prawne obejmujące sprawy majątkowe Stowarzyszenia ERWIN wymagają złożenia oświadczenia przez dwie osoby, w tym przez Przewodniczącego lub Sekretarza i Skarbnika.
B. Dokumenty i pisma w imieniu Stowarzyszenia ERWIN podpisuje jedna osoba: Przewodniczący, Sekretarz lub Skarbnik. W szczególnych wypadkach Zarząd Główny może upoważnić określone imiennie osoby spośród członków Stowarzyszenia ERWIN, do podpisania określonych pism i dokumentów.
§ 28
Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Głównego. W razie równej ilości głosów rozstrzyga stanowisko Przewodniczącego.
§ 29
Organizację i tryb pracy Zarządu Głównego określa regulamin uchwalony przez Zarządu Główny.
Komisja Rewizyjna
§ 30
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają z pośród siebie przewodniczącego.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Głównego, jak również w posiedzeniach Zarządu Oddziałów Terenowych, a także występować do Zarządów z wnioskiem pokontrolnymi.
4. W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, na jego miejsce wchodzi na drodze dokooptowania inny członek Stowarzyszenia. Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Komisja Rewizyjna.
§ 31
Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do:
1. przeprowadzenia raz w roku kontroli (co najmniej) całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej;
2. kontrolowania opłacania składek członkowskich;
3. składanie sprawozdania na Walne Zgromadzenie wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu oraz Zarządom Oddziałów Terenowych;
4. przedstawiania Zarządowi Głównemu Zarządom Oddziałów Terenowych wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia;
5. uchwalenie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej.
Sąd Koleżeński
§ 32
Sąd Koleżeński składa się z 3 – 7 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.
§ 33
Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów powstałych między członkami Stowarzyszenia na tle ich działalności w Stowarzyszeniu oraz rozpatrywanie spraw dotyczących nie przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz naruszania zasad współżycia społecznego.
§ 34
Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
– upomnienie,
– zawieszenie w sprawach członka na okres od jednego do sześciu miesięcy,
– wykluczenie ze Stowarzyszenia.
§ 35
Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania orzeczenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie jest ostateczna.
§ 36
Organizację i tryb pracy Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Sąd Koleżeński.
Rada Merytoryczna
§ 37
Rada Merytoryczna jest organem opiniotwórczym i doradczym Zarządu Głównego, w sprawach działalności merytorycznej Stowarzyszenia.
§ 38
Rada Merytoryczna opracowuje założenia programowe działalności merytorycznej Stowarzyszenia, w szczególności placówek merytorycznych oraz przekłada Zarządowi Głównemu wnioski.
§ 39
1. Rada Merytoryczna składa się z 3-19 członków.
2. Na czele Rady Merytorycznej stoi Przewodniczący wybierany przez Zarząd Główny. Przewodniczący dobiera sobie dwóch zastępców oraz Sekretarza, którzy stanowią Prezydium Rady Merytorycznej. Pozostali członkowie Rady Merytorycznej powołani są przez Prezydium Rady.
§ 40
Rada Merytoryczna posiada w terenie swoich pełnomocników, których wybiera Prezydium Rady spośród członków Rady Merytorycznej.
§ 41
Rada Merytoryczna zbiera się w razie potrzeby co najmniej raz na trzy miesiące.
§ 42
Kadencja Rady Merytorycznej trwa 3 lata.
Rada Gospodarcza
§ 43
Rada Gospodarcza jest organem opiniodawczo – doradczym Zarządu Głównego w sprawach działalności gospodarczej Stowarzyszenia.
§ 44
Rada Gospodarcza opracowuje założenia programowe działalności gospodarczej Stowarzyszenia oraz wszystkich przedsięwzięć gospodarczych oraz przekłada Zarządowi Głównemu wnioski z realizacji programu, a także inne propozycje dotyczące działalności gospodarczej Stowarzyszenia.
§ 45
1. Rada Gospodarcza składa się z 3-19 członków.
2. Na czele Rady Gospodarczej stoi Przewodniczący wybierany przez Zarząd Główny, który dobiera sobie dwóch zastępców oraz Sekretarza, którzy stanowią Prezydium Rady Gospodarczej. Pozostali członkowie Rady Gospodarczej powoływani są przez Prezydium Rady.
§ 46
Rada Gospodarcza posiada w terenie swoich pełnomocników, których wybiera Prezydium Rady Gospodarczej.
§ 47
Rada Gospodarcza zbiera się w razie potrzeby co najmniej raz na trzy miesiące.
§ 48
Rada Gospodarcza trwa 3 lata.


ROZDZIAŁ IV
Majątek Stowarzyszenia
§ 49
Na majątek Stowarzyszenia ERWIN składają się nieruchomości, ruchomości, środki finansowe oraz wpływy z własnej działalności gospodarczej.
§ 50
Do realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie ERWIN może prowadzić działalność gospodarczą w tym wydawniczą, usługową, wytwórczą i handlową.
§ 51
Stowarzyszenie ERWIN może posiadać, w formie wyodrębnionych zakładów, własne jednostki gospodarcze, uczestniczyć w działalności innych podmiotów gospodarczych oraz prowadzić działalność w formie spółek handlowych i innych formach dopuszczonych przez prawo.
§ 52
1. Na dochody Stowarzyszenia składają się:
a. Wpływy ze składek członkowskich
b. Wpływy z działalności gospodarczej
c. Dotacje i subwencje
d. Zapisy i darowizny
e. Wpływy z działalności statutowej
2. Niniejszy statut zabrania:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia ERWIN w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b. przekazywania jego majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia ERWIN na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.


ROZDZIAŁ V
Zmiany statutu i rozwiązanie stowarzyszenia
§ 53
1. Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia ERWIN wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością głosów 2/3 przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
2. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia ERWIN uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia ERWIN i powołuje Komisję Likwidacyjną.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji

Skip to content