Projekty zrealizowane

2023 r.: „Stop mediaterrorowi w Armenii. Projekt dla dziennikarzy” współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Projekt miał na celu „uzbrojenie” dziennikarzy w narzędzia walki z dezinformacją w ramach wojen poznawczych.

2022 – 2023 r.: „Aktywni Seniorzy 3.0.” finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Celem projektu była społeczno i polityczna aktywizacja osób 60+

2021 – 2022 r.: „Aktywni obywatele”, dotacji z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Celem projektu była społeczno-polityczna aktywizacja mieszkańców powiatu ostrowieckiego.

2020 r.: projekt „Aktywni Seniorzy 2.0.”. Celem projektu było zwiększenie udziału osób 60+ z powiatu ostrowieckiego w życiu społecznym, publicznym, kulturalnym i politycznym. Projekt zawierał m.in. interaktywną wystawę „Dla Pokoleń” (https://www.dlapokolen.pl). W trakcie specjalnych seminariów i warsztatów seniorzy opracowali m.in. projekt uchwały do samorządu gminnego i powiatowego, program wyborczy kandydata na radnego, szkic petycji na do Rady Gminy i Powiatu itd. (grant ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki

2017 r.: projekt „Aktywny Senior!” dla osób w wieku 60+ z zakresu aktywizacji partycypacji społecznej seniorów. W ramach projektu wydano publikację zawierającą zagadnienia z ww. zakresu (grant ze środków Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020).

2017 r.: projekt „Przedsiębiorczość w 4G” z zakresu multimedializacji przedmiotu Podstawy Przedsiębiorczości (http://przedsiebiorczoscw4g.edu.pl), celem interaktywnej aktywizacji ekonomicznej młodzieży poprzez wdrożenie modelu inkubowania innowacji społecznych w w/w zakresie. W ramach projektu wydano publikację multimedialną, opracowano także specjalne gry multimedialne oraz pojęciownik / słownik po polsku, po angielsku i po francusku (projekt sfinansowany przez ECORYS POLSKA ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

2014 r.: projekt badawczy pt. „Polski hydraulik, czy…? Dyplomacja publiczna w służbie”. Projekt dotyczył wizerunku Polski i Polaków we Francji. W ramach projektu została opracowana monografia analityczna z diagnozą sytuacji, wnioskami i strategicznymi  zaleceniami, a następnie rozpowszechniona w PUP’ach, WUP’ach, agencjach pracy, ministerstwach RP, placówkach dyplomatycznych na teranie Francji itd. (grant Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

2014 r.: projekt „Vademecum Aktywnego Seniora”. Projekt wspierał zwiększenie zaangażowania w życiu społecznym, publicznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym (sprzyjającym rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego) seniorów z powiatu ostrowieckiego. W ramach projektu wydano publikację zawierającą zagadnienia z zakresu partycypacji społecznej seniorów (dostęp do informacji publicznej, pisanie petycji itd.), przeprowadzono zajęcia warsztatowe, przygotowano multimedialne gry „planszowe” w w/w materii, organizowano debatę publiczną itd. (współfinansowanie w ramach Rządowego Programu ASOS).

2012 – 2014 r.: projekt „Vademecum Aktywnego Obywatela” był z zakresu umiejętności i wiedzy ukierunkowanych na aktywne uczestnictwo w życiu publicznym i ekonomicznym (poprzez aktywne postawy przedsiębiorczości) województwa świętokrzyskiego. Podwyższenie świadomości praw i obowiązków obywatelskich oraz ekonomicznych wśród młodzieży (minimalizacja deficytu aktywności demokratycznej, wiara w możliwość wywierania pozytywnego wpływu na instytucje demokratyczne i życie w lokalnej społeczności, niezależność ekonomiczna oraz działalność gospodarcza itd.) poprzez warsztaty, wydawanie biuletynu informacyjnego itd. (projekt został współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE).

2013 r.: projekt badawczy „Ściana Wschodnia RP – Ukraina Zachodnia. Partnerstwo strategiczne?” był dofinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Wyniki badań w zakresie koncepcji kierunków i priorytetów współpracy międzynarodowej na obszarze trzech województw Ściany Wschodniej RP z Ukrainą Zachodnią zostały podsumowane w publikacji naukowej Ściana Wschodnia RP – Ukraina Zachodnia. Partnerstwo strategiczne?

2012-2013 r.: projekt „Seniorzy? Młodzi? Unia dla NAS!” (dla seniorów z Ostrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i 100 osób młodych) z zakresu promocji idei i celów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 celem aktywizacji społecznej seniorów oraz budowania więzi i solidarności międzypokoleniowej, opartej na wzajemnej wymianie wiedzy i doświadczenia z różnych dziedzin, propagowaniu udziału obywateli w procesie stanowienia prawa i ich udziału w kształtowaniu przyszłych kierunków rozwoju Unii itd. Cele zostały osiągnięte poprzez publikację, wykłady, utworzenie Bloku Europeistycznego wspólnie w strukturach Stowarzyszenia ERWIN, Uniwersytetu i Klubów Europejskich itd. (grant Unii Europejskiej).

2012 – 2013 r.: projekt „Indeks Młodego Obywatela” z zakresu kształtowania wiedzy i umiejętności pozwalających na aktywne i świadome uczestnictwo młodych obywateli w życiu publicznym regionu świętokrzyskiego: zajęcia dydaktycznych, debata tematyczna, portal internetowy, biuletyn informacyjny, edukacyjne gry planszowe itd. (grant Funduszu Inicjatyw Obywatelskich).

2012 r.: projekt „Potęga Wiedzy”. Działania były adresowane do obywateli Armenii, celem ich wsparcia i wzmacniania udziału w transformacji systemowej oraz budowania struktur demokratycznych i obywatelskich. Celem głównym projektu było wsparcie demokracji i kształtowanie otwartych na świat zachodni 12 niepełnosprawnych liderów, pracujących jako dziennikarze: edukacja na temat prawa dostępu do informacji publicznej, trening pisania wniosków o udostępnienie informacji publicznej, wyposażenie dziennikarzy w środki techniczne – netbooki, itd. (projekt został współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach Programu Polskiej Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.).

2012 r.: projekt „Vademecum Zdrowego Życia” z zakresu edukacji prozdrowotnej, promowania zdrowego stylu życia oraz zdrowotnych walorów aktywności ruchowej (grant Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego).

2012 r.: projekt „Krzemionki – neolit oczami XXI wieku” dla 220 beneficjentów. Konwersatoria z zakresu znaczenia i wartości historyczno-edukacyjnej Kopalni Krzemienia Pasiastego. Została wydana  publikacja multimedialna pt. „Od neolitu do współczesności. Zarys Kopalni Krzemienia Pasiastego” (grant Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego).

2011 r.: projekt „Akademia Świadomego Życia” (dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych) z zakresu edukacji prozdrowotnej, promowania zdrowego stylu życia oraz aktywizacji szkół w zakresie akcesji do Sieci Szkół Promujących Zdrowie: specjalne zajęcia warsztatowe, broszura dydaktyczna, debata tematyczna pt. „Jaka metoda na zdrowie?” pod patronatem lokalnych mediów itd. (grant Ministerstwa Edukacji Narodowej).

2011 r.: projekt „Teraz … Polska Prezydencja w Radzie UE” z zakresu zadań politycznych RP podczas sprawowania przywództwa w Radzie UE (grant Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

2011 r.: projekt „Traktat Lizboński w służbie przyszłości”: seminaria z zakresu polityki państwa członkowskiego na obszarze realizacji zadań ww. Traktatu (grant Komisji Europejskiej).

2010 r.: projekt „Uczeń, indywidualista czy społecznik?” z zakresu władzy politycznej i kształtowania dojrzałych postaw obywatelskich wśród młodzieży oraz wsparcia dydaktycznego dla szkolnych programów wychowawczych (grant Ministerstwa Edukacji Narodowej).

2009 r.: projekt „Wygraj Swoją przyszłość – Skorzystaj z Funduszy UE” z zakresu polityk pomocniczych Funduszów Europejskich (grant Ministerstwa Rozwoju Regionalnego).

2009 r.: projekt „Zeszyt Zawodowy Licealisty” z zakresu edukacji ekonomicznej młodzieży w wieku 18-20 lat (grant Województwa Świętokrzyskiego).

2008 – 2009 r.: projekt „Vademecum Sukcesu”. W trakcie wdrażania projektu powstał również podręcznik z zakresu polityki ekonomicznej państwa (zakładanie i zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem, pozyskiwanie funduszy strukturalnych itd.). Publikacja została wykorzystana m. in. podczas seminariów i warsztatów z w/w tematyki dla uczestników bezpośrednich (wsparcie finansowe udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych).

2007 r.: projekt „Barwy Patriotyzmu” m.in. z zakresu propatryotycznej polityki państwa: konwersatoria i seminaria w ww. zakresie (grant Ministerstwa Edukacji Narodowej).

2007 r.: projekt „Unia Równych Szans”: seminaria dla młodzieży w ramach Europejskiego Roku Równych Szans Dla Wszystkich 2007, obejmujące zagadnienia zawarte w Dyrektywie Rady Unii Europejskiej 2000/43/WE (wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne) oraz w Dyrektywie Rady Unii Europejskiej 2000/78/WE (ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy).

2006 – 2007 r.: projekt „Vademecum Młodego Obywatela – edukacja w zakresie praw obywateli i obowiązków służb publicznych”: seminaria i warsztaty dla uczestników bezpośrednich (grant Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej).

2006 r.: projekt „Notatnik Zawodowy Licealisty”: seminaria i warsztaty z zakresu polityki gospodarczej UE, zakładania i zarządzania mikro i małym przedsiębiorstwem (grant Ministerstwa Edukacji Narodowej).

2006 r.: projekt „Vademecum Młodego Patrioty”: seminaria z zakresu kultury politycznej państwa oraz jej wpływu na postawy patriotyczne (grant Ministerstwo Edukacji Narodowej).

2005 r.: projekt „Dyskryminacja, Tolerancja czy Równość?” dla mniejszości narodowych z zakresu praw mniejszości narodowych i etnicznych: specjalne publikacje w ww. zakresie, seminaria oraz warsztaty itd. (grant Fundacji Fundusz Współpracy i PHARE).

2004 r.: projekt „Wiedza – Twoją Siłą” dla bezrobotnych kobiet z małych miejscowości z zakresu samozatrudnienia i zarządzania mikroprzedsiębiorstwem oraz wpływu polityki regionalnej na działalność gospodarczą (grant Ministerstwa Spraw Zagranicznych Królestwa Norwegii).

2003 – 2004 r.: projekt „Vademecum Młodego Przedsiębiorcy – Nowa Edycja” dla młodzieży z zakresu polityki gospodarczej UE oraz zakładania i zarządzania mikro i małym przedsiębiorstwem (grant Narodowego Banku Polskiego).

2003-2004 r.: projekt „Pięć Lekcji o Demokracji” dla beneficjentów w wieku 17-19 lat z powiatu Ostrowieckiego: m.in. seminaria z zakresu zasad funkcjonowania wybranych systemów politycznych itd. (grant Ambasady USA w Warszawie).

2003 r.: projekt „Moja Ojczyzna – Zjednoczona Europa”: m.in. seminaria i warsztaty z zakresu polityk UE (grant w ramach PHARE 2001: Program TERAZ INTEGRACJA – Fundusz Współpracy, UKIE).

2002 – 2003 r.: projekt „Vademecum Młodego Przedsiębiorcy” dla beneficjentów z powiatu Ostrowieckiego w zakresie pozyskiwania funduszy na działalność gospodarczą oraz zarządzania mikroprzedsiębiorstwem (grant Narodowego Banku Polskiego).

2002 r.: projekt „Jak pozyskać środki na działalność – fundusze krajowe i unijne” dla 100 właścicieli i kierowników mikro i małych przedsiębiorstw, również w zakresie zasad polityki pomocowej UE.

2002 r.: projekt „Z Ziemi Polskiej do … czyli jak się integrować z Unią Europejską” dla rolników z województwa Świętokrzyskiego w zakresie polityki rolnej UE (grant Fundacji Fundusz Współpracy w ramach Programu Agro-Info).

2001 r.: projekt „Demokracja a Unia Europejska”: seminaria i warsztaty dla młodzieży z zakresu funkcjonowania UE oraz polityki pomocowej w okresie transformacji społeczno-ekonomicznej (grant Komisji Unii Europejskiej w ramach PHARE 2000).

2000 r.: program szkoleniowy pt. „Przedsiębiorca w UE” z zakresu pozyskiwania i zarządzania funduszami przedakcesyjnymi dla mikro i małych przedsiębiorstw, polityki UE w odniesieniu do małych przedsiębiorstw itd. Wdrażanie programu odbyło się we współpracy z Ośrodkiem Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu w ponad 100 przedsiębiorstwach.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji

Skip to content